Home » Fyrirtækið » Jafnréttisáætlun    Search

Jafnréttisáætlun

Tilgangur og markmið

Jafnréttisáætlun Þorbjarnar hf. er unninn í samræmi við lög nr 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja fyllsta jafnrétti milli kvenna og karla á vinnustaðnum með það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað þannig að hver einstaklingur sé metinn að eigin verðleikum. Á þetta við um alla þætti starfsemi fyrirtækisins og þætti þar sem hugsanlegrar mismunar gæti gætt vegna kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti. Komi í ljós kynbundin mismunun innan fyrirtækisins verður henni útrýmt.

Leiðir af markmiðum

Þorbjörn hf. leitast við að gæta jafnréttis við ráðningar í störf og tilfærslur í starfi. Komið er fram við alla af virðingu og kurteisi og einelti og áreitni er ekki liðin. Þorbjörn hf. gerir starfsmönnum kleift að samræma vinnu og einkalíf og greiðir sömu laun fyrir jafnt metin eða sömu störf. Öllum starfsmönnum er jafnframt tryggður jafn aðgangur að menntun og þjálfun.

Launajafnrétti

Það er stefna Þorbjarnar hf. að uppfylla kröfur laga nr 10/2008 og annarra krafna um að konum og körlum séu greidd jöfn laun og þau njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt og sambærileg störf þannig að engin kynbundin launamunur sé til staðar hjá fyrirtækinu. Það gildir jafn um frammistöðu í starfi, lífeyrisframlag, lengd orlofs eða hvers konar annarra starfskjara sem hægt er að meta til fjár.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Karlar og konur fái greidd sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf
Marka stefnu í jafnlaunamálum. Stefnan kynnt fyrir starfsfólki. Stefnan samþykkt.
Stjórnendur
Lokið í september 2018
Greina laun og fríðindi starfsmanna til að kanna hvort um kynbundinn launamun er að ræða.
Skrifstofustjóri
Lokið í október 2018
Ef í ljós kemur mismunur sem reynist ekki mögulegt að skýra með öðru en kynferði þá skal leiðrétta launamunin.
Skrifstofustjóri
Lokið í nóvember 2018
Jafnlaunavottun
Skrifstofustjóri
Lokið í desember 2018

Ráðningar og starfsþróun

Stefnt er að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynja í hinum ýmsu stöðum innan Þorbjarnar hf. Við ráðningu nýrra starfsmanna skal því gæta þess að umsóknir séu opnar jafnt körlum sem konum.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Að laus störf hjá Þorbirni hf. skulu standa opin bæði konum og körlum.
Samantekt á kynjahlutföllum í öllum starfshópum. Ef um ójafnvægi er að ræða í kynjahlutfalli þá skal taka tillit til þess við ráðningar.
Skrifstofustjóri
Lokið í mars ár hvert.
Að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum.
Í starfsauglýsingum er það kyn sem hallar á í starfsmannahópnum sérstaklega hvatt til að sækja um.
Stjórnendur og skrifstofustjóri
Alltaf þegar starf er auglýst laust til umsóknar.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Allir starfsmenn hafa jafna möguleika til að slkja námskeið og taka þátt í starfsþjálfun.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Að tryggja að endur­menntunar­nám­skeið, og starfsþjálfun sé jafn aðgengileg öllum óháð kyni.
Greina skal árlega aðsókn kvenna og karla í sambærilegum störfum í endurmenntunar- Námskeið og í starfsþjálfun. Leiðrétta ef fram kemur óútskýranlegur munur á sókn kvenna og karla í endurmenntunar- Námskeið og starfsþjálfun.
Stjórnendur og skrifstofustjóri
Lokið í apríl ár hvert

Samræming fjölskyldu og atvinnulífs

Þorbjörn hf. skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þorbjörn hf. vill stuðla að því að starfsfólk geti fundið gott jafnvægi milli starfs og fjölskylduábyrgðar. Þessar ráðstafanir skulu miða að því að auka sveigjanlegan vinnutíma eða annan sveigjanleika til að jafnvægi náist. Taka skal tillit bæði til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa fyrirtækisins. Þar með talið að starfsmenn eigi auðveldara með að koma til starfa eftir fæðingarorlof, foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.

Jöfn ábyrgð beggja foreldra er mikilvæg og stuðlar að jöfnuði á öðrum sviðum samfélagsins. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs gegnir mikilvægu hlutverki þar.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Að koma á kerfi sveigjanlegs og fyrirsjáanlegs vinnutíma.
Vinnutími sé fyrirsjáanlegur, svo hægt sé að samhæfa fjölskyldulíf og starf
Daglegir stjórendur
Kynning fari fram við upphaf starfs og við breytingar í starfi.
Að tryggja að báðir foreldrar nýti þann rétt sem þeir eiga varðandi foreldra- og fæðingarorlof og leyfi vegna barna.
Kynna fyrir starfsfólki og verðandi foreldrum réttindi og skyldur þeirra.
Daglegir stjórnendur og skrifstofustjóri
Við upphaf starfs og á innra neti fyrirtækisins.

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

Koma skal fram við allt starfsfólk af virðingu og kurteisi og stuða þannig að vinsamlegu og jákvæðu andrúmslofti í samfélagi vinnustaðarins. Einelti og önnur áreitni, svo sem kynbundin og kynferðisleg, verður undir engum kringumstæðum umborin. Meðvirkni starfsmanna í slíkum tilvikum er jafnframt fordæmd. Þorbjörn hf. ber ábyrgð á því að koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og/eða kynferðislegri áreitni á vinnustaðnum. Stjórnendum ber að skapa vinnuskilyrði  sem bjóð ekki upp á slíkt.

Skilgreining Þorbjarnar hf. á einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum er í samræmi við reglugerð nr. 1009/2005, 3 gr.:

Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem gera lítið út, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða valda honum ótta.  Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðnunin leiðir til sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Að kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni sé ekki liðin á vinnustaðnum.
Fræðsla varðandi kynbundið ofbeldi, kyndbundna og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk.
Skrifstofustjóri
Fræðslufundir þar sem allir starfsmenn fá boð um að mæta, fyrir árslok 2018.
Að til staðar sé viðbragðsáætlun sem tekur á þessum málum fyrir vinnustaðinn. Að markvisst sé unnið að forvörnum.
Vinna við viðbragðsáætlun sem inniheldur verklagsreglur og tekur til forvarna. Viðbragðsáætlun kynnt fyrir starfsfólki
Skrifstofustjóri
Áætlun er kynnt nýjum starfsmönnum við ráðningu og eldri starfsmönnum á innri vef fyrirtækisins.

Ábyrgð og eftirfylgni

Fara skal yfir niðurstöður allra verkefnanna árlega með stjórnendum, ábyrgðin er hjá framkvæmdarstjóra, mannauðsdeild og helstu stjórnendum. Jafnréttisáætlun þessi nær til allrar starfsemi Þorbjarnar hf. og fer endurskoðun hennar fram að lágmarki á þriggja ára fresti.

Markmið
Aðgerð
Ábyrgð
Tímarammi
Að jafnréttis­áætlunin sé í sífelldri þróun og skili tilætluðum árangri.
Viðhorfskönnun meðal starfsfólks með tilliti til verkefna.
Á þriggja ára fresti, áður en gildistíma eldri áætlunar lýkur.
Þorbjörn hf      Hafnargata 12, 240 Grindavík      Sími: +354 4204400      Kt: 420369-0429